Privacybeleid t.a.v. onze klanten

 
Inharmony verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in functie van haar werking.
 
Hieronder leest u hoe Inharmony CVBA, met maatschappelijke zetel te Hasseltsebaan 24, 3940 Hechtel, uw persoongegevens verzamelt, opslaat en verwerkt in functie van haar opdracht en in functie van het wettelijk kader van haar dienstverlening m.n.: - Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen - Koninklijk Besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.
 
Inharmony verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).
 
1. Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?
Inharmony verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt. Dit kan online via het invullen en versturen van een aanvraagformulier, bij een persoonlijk bezoek aan één van onze kantoren of via een telefonische aanvraag.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
Inharmony verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van de dienst die we verstrekken. Dit gaat over: naam, voornaam, adresgegevens en contactgegevens zoals mailadres en telefoon- en/of gsm-nummer.

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.  
 
Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van: 
 uitwisseling m.b.t. het aanbieden van huishoudhulpen
 bij boekhoudkundige verwerking van betalingen van de prestaties van de thuishulp
 informatie betreffende onze werking
 …..
 
De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.  
 
4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?  
Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.  

Inharmony verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.  Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.   Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken.
Het gaat om de volgende ontvangers: 
- ICT-dienstverleners
- Incassobureau
- Dienstverlener voor ergo coaching op de werkvloer
- Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
 
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen.  

6. Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en – maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

7. Recht op inzage en verbetering van persoonsgegevens
U bent gerechtigd tot inzage van uw gegevens die door Inharmony verwerkt worden. U heeft eveneens het recht tot het laten verbeteren van alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben.  
Wij bevestigen dat er géén persoonsgegevens worden bijgehouden zoals ras, etnische afkomst en gegevens betreffende seksuele geaardheid. Gezondheidsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor onze dienstverlening, worden wel bewaard.
Binnen de maand die volgt op de indiening van een schriftelijk verzoek daartoe moet  Inharmony zijn standpunt of, in voorkomend geval, de rechtzettingen welke zijn aangebracht met betrekking tot de gegevens van u, meedelen.
U bent tevens gerechtigd om de verwijdering van alle u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die onvolledig, of niet ter zake zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Binnen de maand die volgt op het schriftelijk verzoek moet Inharmony laten weten of zij al dan niet, en in welke mate, gevolg heeft gegeven aan de vraag tot verwijdering.
Een uitgebreide beschrijving van de rechten kan worden teruggevonden in hoofdstuk III van de Europese verordening 2016/679.

Indien er zich een situatie zou voordoen waarbij u uw rechten wenst uit te oefenen dan kan u zich via mail richten tot Inharmony@skynet.be of via post tot Inharmony, Sint Trudostraat 32 3990 Wijchmaal-Peer

U kan zich bij gebrek aan een oplossing richten tot de Privacy-commissie (https://www.privacycommission.be/nl).